Календар такмичења ученика у 2012/2013.


Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Сектор за развој образовања и међународну просветну и научну сарадњу

Број: 611-00-2255/2012-06

Датум: 24.12.2012. године

Београд

Немањина 22-26

мп

 

КАЛЕНДАР

ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ

            На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе (у даљем тексту Стручно упутство), Министарство просвете, науке и технолошког развоја доноси Годишњи календар такмичења и смотри основних школа за школску 2012/2013. годину.

Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да, сходно наведеном упутству, ускладе сва своја посебна документа која се односе на организацију и спровођење такмичења и смотри. Приликом усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости:

–        на так­ми­че­њу/смотри мо­гу уче­ство­ва­ти сви ре­дов­ни уче­ни­ци основних шко­ла;

–        из­бор уче­ни­ка за оп­штин­ско так­ми­че­ње вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та уче­ни­ка на школ­ском так­ми­че­њу/смотри;

–        за сва­ки на­ред­ни ни­во так­ми­че­ња/смотре од­ре­ђу­ју се уче­ни­ци на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та и ранг-ли­сте са прет­ход­ног ни­воа так­ми­че­ња/смотре, а у скла­ду с про­по­зи­ци­ја­ма;

–        ран­ги­ра­ње уче­ни­ка за од­ре­ђе­ни ни­во так­ми­че­ња/смотре вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тог бро­ја бо­до­ва, у скла­ду са Струч­ним упут­ством и пра­вил­ни­ком од­ре­ђе­не вр­сте так­ми­че­ња/смотре;

–        уко­ли­ко ви­ше уче­ни­ка по­стиг­не исти број бо­до­ва, сви уче­ни­ци за­у­зи­ма­ју исто ме­сто и сви има­ју исти ранг.

Ор­га­ни­за­то­ри так­ми­че­ња и смо­три ду­жни су да бла­го­вре­ме­но пре­ци­зи­ра­ју и дру­ге еле­мен­те бит­не за спро­во­ђе­ње так­ми­че­ња/смотре, а ко­ји про­ис­ти­чу из Струч­ног упут­ства – из­бор до­ма­ћина так­ми­че­ња/смотре, пре­ци­зи­ра­ње ње­го­вих оба­ве­за, си­стем на­гра­ђи­ва­ња уче­ни­ка и на­став­ни­ка, мен­тор­ски рад (уко­ли­ко је нео­п­хо­дан или пред­ви­ђен), пот­пи­си­ва­ње ди­пло­ма, ре­гу­ли­са­ње фи­нан­сиј­ских пи­та­ња, струч­на по­моћ уче­сни­ци­ма так­ми­че­ња и смо­три и др.

 

 

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА

ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА 2012/ 2013. ШКОЛСКУ ГОДИНУ

IОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА

ОРГАНИЗАТОР

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА

НИВОИ ТАКМИЧЕЊА

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

СРПСКИ ЈЕЗИК

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Друштво за српски језик и књижевност

Такмичење из српског језика и језичке културе

школски

до краја фебруара 2013.

општински

3. март 2013.

окружни

13. април 2013.

републички

25. мај 2013.

Књижевна олимпијада

школски

до краја јануара 2013.

општински

9.2.2013.

окружни

16.3.2013.

републички

12.5.2013.

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Филозофски факултет Нови Сад-Катедра за српски као нематерњи језик

Такмичење у знању српског језика као нематерњег за ученике 7. и 8. разреда

школски

до краја јануара 2013.

окружни

17. 2.2013.

републички

17.3.2013.

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Филозофски факултет Нови Сад – Одсек за хунгарологију

Такмичење из мађарског језика и језичке културе

школски

до краја фебруара 2013.

општински

1.3.2013.

окружни

22.3.2013.

републички

19.5.2013.

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Национални савет словачке националне мањине

Словакистичко војвођанско друштво

Такмичење у знању словачког језика и језичке културе

школски

1.3.2013.

окружни

22.3.2013.

републички

19.5.2013.

РУМУНСКИ ЈЕЗИК

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за румунистику

Такмичење из румунског језика и језичке културе

школски

1.3.2013.

окружни

22.3.2013.

републички

19.5.2013.

РУСИНСКИ ЈЕЗИК

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Друштво за русински језик, књижевност и културу

Такмичење из русинског језика и језичке културе

школски

1.3.2013.

окружни

22.3.2013.

републички

19.5.2013.


БУГАРСКИ ЈЕЗИК

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Матица Бугара

Такмичење у знању бугарског језика и језичке културе

школски

1.3.2013.

окружни

22.3.2013.

републички

19.5.2013.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Друштво за стране језике и књижевности

Такмичење у знању страних језика:

а) енглески

б) руски

в) немачки

г) француски

д) италијански

ђ) шпански

општински

10. март 2013.

регионални

6. април 2013.

републички

26. мај 2013.

ИСТОРИЈА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Друштво историчара Србије “Стојан Новаковић

Такмичење у познавању опште и националне историје

општински

23. март 2013. у 13.00 часова

градски/окружни

20. април 2013. у 13.00 часова

републички

11. мај 2013. у 13.00 часова

ГЕОГРАФИЈА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Српско географско друштво

Такмичење у познавању опште и националне географије

општински

24. март 2013.

окружни

27. април 2013.

републички

18. мај 2013.

МАТЕМАТИКА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Друштво математичара Србије

Такмичење ученика основних школа из математике

школски

2. фебруар 2013.

општински

2. март 2013.

окружни

6. април 2013.

републички

11. мај 2013.

Српска математичка олимпијада

републички

18. мај 2013.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Математичко друштво „Архимедес”

„Математички турнир”-Математичка олимпијада основних школа Републике Србије

републички

18. мај 2013. Београд

„Мислиша”

основни

14. март 2013.

републички

21. април 2013.

Дописна математичка олимпијада

квалификациони

26. септембар 2012.

основни ниво

2. новембар 2012.

републички

18. новембар 2012.

Математичка интернет олимпијада

квалификациони

септембар-октобар 2012.

основни

октобар-новембар 2012.

републички

децембар 2012.

 РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Друштво математичара Србије

Такмичење ученика основних школа из рачунарства

општински

23. фебруар 2013.

окружни/градски

23. март 2013.

републички

20. април 2013.

Српска информатичка олимпијада

републички

25. мај 2013.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Електротехничка школа, Ниш

ТеслаИнфоКуп

школски

17. март 2013.

регионални

13. април 2013.

републички

19. мај 2013.

ФИЗИКА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Друштво физичара Србије

Физички факултет Београд

Такмичење ученика основних школа из физике

школски

3. фебруар 2013.

општински

10. фебруар 2013.

окружни

16. март 2013.

републички

27-28. април 2013.

Српска физичка олимпијада

републички

26. мај 2013.

ХЕМИЈА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Српско хемијско друштво

Такмичење из хемије

школски

24. фебруар 2013.

општински

10. март 2013.

окружни/градски

7. aприл 2013.

републички

12. мај 2013.

БИОЛОГИЈА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Српско биолошко друштво

Такмичење из биологије

школски

од 18 до 22. фебруара 2013.

општински

3. март 2013. у 11.00 часова

окружни/градски

14. април 2013. у 11.00 часова

републички

19. мај 2013. у 11.00 часова

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Друштво педагога техничке културе Србије, Шабац

Такмичење из техничког и информатичког образовања

школски

9. фебруар 2013.

општински

24. март 2013.

окружни

21. април 2013.

републички

18. мај 2013.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Ауто мото савез Србије Друштво наставника техничког образовања Србије

„Шта знаш о саобраћају”

школски

24. март 2013.

општински

21. април 2013.

окружни/градски

11. мај 2013.

републички

26. мај 2013.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Удружење музичких и балетских педагога Србије

Републичко такмичење из солфеђа и теорије музике

републички

децембар 2012.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Заједница музичких и балетских школа Србије

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа Србије

републички

од 6-14. 4.2013.  Београд/Нови Сад

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије

стони тенис

школски

1-7.10.2012.

општински

8-14.10.2012.

окружни

15-21.10.2012.

републички

21.11.2012.

Кикинда

пливање

окружни

5-11.11.2012.

републички

30.11.2012.

Београд, СЦ „Милан Гале Мушкатировић”

рукомет

школски

1-7.4.2013.

општински

8-14.4.2013.

окружни

15-21.4.2013.

међуокружни

7-12.5.2013.

републички

22-23.5.2013. – ученици

24-25.5.2013. – ученице

Караташ

одбојка

школски

26-30.11.2012.

општински

17-23.12.2012.

окружни

18-24.2.2013.

међуокружни

4-10.3.2013.

републички

12-13.3.2013. – ученици

14-15.3.2013.-ученице Ивањица

стрељаштво

школски

18-24.3.2013.

општински

25-31.3.2013.

окружни

1-7.4.2013.

републички

15.4.2013.

Смедерево

спортска гимнастика

школски

11-17.3.2013.

општински

18-24.3.2013.

окружни

25-31.3.2013.

међуокружни

1-7.4.2013.

републички

22.4.2013. – ученице

23.4.2013. – ученици

Ниш или Костолац

кошарка

школски

15-21.10.2012.

општински

5-11.11.2012.

окружни

19-20.11.2012.

међуокружни

26-30.11.2012.

републички

4-5.12.2012. –ученици

Чачак

7-8.12.2012. – ученице

Инђија

мали фудбал

школски

1-7.10.2012.

општински

24-28.12.2012.

окружни

18-24.3.2013.

међуокружни

25-31.3.2013.

републички

8-9.5.2013. – ученици

10-11.5.2013. – ученице

Пирот

атлетика

школски

15-21.4.2013.

општински

7-12.5.2013.

окружни

13-19.5.2013.

међуокружни

20-26.5.2013.

републички

30.5.2013.

Сремска Митровица

мале олимпијске игре

(за ученике и ученице од првог до трећег разреда основне школе)

школски

8-14.4.2013.

општински

22-28.4.2013.

окружни

13-19.5.2013.

међуокружни

27-31.5.2013.

републички

4.6.2013.

Шабац

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

РТС и Савез атлетских талената Србије

Крос РТС-а кроз Србију

републички

17.5.2013. године у 10.00

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Удружење за спорт хендикепираних ученика Србије СПОРТХУС

Такмичење ученика са посебним потребама – лако ментално ометени у развоју који похађају специјалне школе

регионални

Фудбал: 2 недеља октобра 2012.

Шах: 2 недеља децембра 2012.

Стони тенис: 3 недеља фебруара 2013.

Кошарка: 3 недеља марта 2013.

Атлетика: 3 недеља априла 2013.

републички

од 15. до 17. маја 2013.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије

III Републичко такмичење у спортским активностима

републички

април 2013. Ужице

Стони тенис из колица

април 2013. Нови Сад

Седећа одбојка

мај 2013. Нови Сад

Пливање ученика са вишеструким сметњама

мај 2013. Нови Сад

Кошарка из колица

мај 2013. Суботица

Спортско јахање инвалида (дресурно јахање)

мај 2013. Бачка Паланка

Багминтон

јун 2013. Нови Сад

Спортски плес у колицима

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Актив директора Заједнице школа за ученике оштећеног слуха

Републичко такмичење у знању и вештинама за ученике седмог разреда оштећеног слуха (такмичење обухвата предмете: српски језик, математика, историја, техничко образовање, ликовна култура и домаћинство)

републички

јун 2013.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Национални спортски савез слепих и слабовидих

27. републичко првенство у пливању

републички

септембар 2012.

40. републичко првенство у глoбалу

републички

октобар 2012.

Ученичке задруге Србије

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Савез ученичких задруга Србије

37. републичко такмичење младих задругара орача ученика основних школа Србије

републички

октобар 2012.

Осмо републичко такмичење ученика задругара Републике Србије

републички

резултати се утврђују до 15.6.2013.

IIКАЛЕНДАР СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

ПРЕДМЕТ СМОТРЕ

ОРГАНИЗАТОР

НАЗИВ СМОТРЕ

НИВОИ СМОТРЕ

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

СМОТРА СТВАРАЛАШТВА УЧИТЕЉА У ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Савез учитеља Републике Србије

Смотра стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу

републички

16. јун 2013. године

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ, ФЕСТИВАЛИ, САБОРИ, СМОТРЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад

Смотра-фестивал луткарства основних школа – ФЛУОШ

регионални

фебруар-март 2013.

републички

18-19.4.2013.

међународни

19-20.4.2013.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Удружење просветних радника Мађара Северне Бачке

XII Уметничко такмичење ученика основних школа на мађарском наставом језику

школски

до краја фебруара 2013.

окружни

12.5.2013.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Основна школа „Марија Трандафил”, Ветерник

Наша срца куцају у истом ритму

градски/окружни/међуокружни

друга половина марта 2013.

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Савез ученичких задруга Србије

18. републичка смотра ученичких задруга школа за основно и средње образовање деце са посебним потребама

републички

мај  2013.

СРПСКИ ЈЕЗИК

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Друштво за српски језик и књижевност

Такмичење литерарних дружина и лингвистичких секција

републички

јануар 2013.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Савез аматера Србије

„Песниче народа мог”

републички

18. мај 2013.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Огранак Вукове задужбине, Баваниште

„Дани ћирилице”

републички

19. мај 2013.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад

Смотра кратког ђачког филма ФИЛМић

републички

27. април 2013.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Регионално друштво за техничко и информатичко образовање, Зрењанин

Смотра техничког стваралаштва из роботике и интерфејс технологије „РОБО-ИНТ Инвентˮ

окружни

1. јун 2013.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Удружење ликовних педагога и уметника Србије

Смотра ликовног стваралаштва

републички

мај 2013.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Удружење музичких и балетских педагога Србије

Републичка смотра хорова основних школа и Републичка смотра оркестара основних школа

градски/окружни

до краја априла 2013.

републички

мај 2013.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Дечји културни центар Београда

XVII Републички фестивал дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори”

школски

фебруар 2013.

окружни/међуокружни

април 2013.

републички

јун 2013.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Музички центар, Панчево

„Распевано пролеће Србије”

школски

до краја фебруара 2013.

окружни/међуокружни

21.3.2013. до 12.6.2013.

републички

16. јун 2013.

ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Регионални центар за таленте Београд 2

Такмичење талената по научним дисциплинама и смотра истраживачких радова талената Србије

регионални

  1.  4. мај 2013.

републички

1- 2. јун 2013.

IIIКАЛЕНДАР МЕЂУНАРОДНИХ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА

ОРГАНИЗАТОР

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА

НИВОИ ТАКМИЧЕЊА

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

МАТЕМАТИКА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Друштво математичара Србије

Јуниорска балканска математичка олимпијада

међународни

крај јуна 2013.

Кенгур без граница

међународни

21. март 2013. у 10,00 часова

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Друштво математичара Србије

Јуниорска балканска информатичка олимпијада

међународни

јул 2013.

ФИЗИКА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Друштво физичара Србије

Физички факултет Београд

Међународна јуниорска научна олимпијада

међународни

децембар 2012.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Ауто мото савез Србије

Европско такмичење у познавању саобраћаја

међународни

септембар 2012.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Удружење музичких и балетских педагога Србије

18. међународно такмичење младих музичара „Петар Коњовић”

међународни

од 5 до 12. маја 2013.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Музичка школа „Даворин Јенко”, Београд

Такмичење ученика музичких школа – дисциплине:

1.клавир,

  1. сви дувачки инструменти,
  2. камерна музика

међународни

од 15 до 22. фебруара 2013. -дисциплина: клавир;

-дисциплина: клавирска дуа

од 1 до 10. марта 2013.

-дисциплина: дувачки инструменти;

-дисциплина: камерна музика

 

 

ПОМОЋНИК МИНИСТРА

 

 

МИНИСТАР

Весна Фила

Проф. др Жарко Обрадовић

 

Календар такмичења и смотри ученика за школску 2012/13. годину

Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Овим упутством уређују се: циљ, задаци, врсте и нивои, организација и пропозиције такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, вредновање постигнућа ученика и награђивање, финансирање, праћење и извештавање о одржаним такмичењима и смотрама.
Такмичење је ваннаставна активност која се организује у циљу вредновања и рангирања знања, умења, вредновања и способности ученика из предмета, односно области предмета.
Смотра је ваннаставна активност која се организује у циљу представљања, односно вредновања и рангирања способности, умења и вештина ученика из предмета, области предмета и активности.
Ученик се такмичи, односно учествује на смотри, на језику на коме стиче образовање, уколико се другачије не изјасни.
Организаторе такмичења и смотри одређује министар календаром такмичења и смотри за сваку школску годину.
Календар такмичења и смотри објављује се у „Просветном прегледу“, најкасније до почетка другог полугодишта текуће школске године.
Такмичења и смотре организују се без котизације учесника.

II ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ такмичења и смотри је афирмација образовно-васпитног рада, постигнућа ученика и подизање квалитета образовања.
Задаци такмичења су:
а) вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина и способности ученика;
б) рангирање нивоа постигнућа ученика.
Задаци смотре су:
а) јавно представљање способности, склоности, умења, знања и вештина ученика;
б) вредновање и рангирање нивоа постигнућа ученика.

III НИВОИ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ
И ЊИХОВА ОРГАНИЗАЦИЈА

Такмичења и смотре организују се на следећим нивоима: школском, општинском, окружном/градском/међуокружном (регионалном), републичком и међународном.
Школско такмичење и смотра је обавезни ниво. Организује га стручно веће школе за предмет, односно област предмета и за све ученике школе.
Општинско такмичење и смотру организују општински активи стручних друштава за поједине предмете, односно области предмета.
Окружно/градско/међуокружно такмичење и смотру организују школе и стручна друштва за сваки поједини предмет, односно област предмета, као и други организатори, у сарадњи с Министарством просвете, науке и технолошког развоја (даље: Министарство).
Републичко такмичење и смотру организују стручна друштва, заједнице школа и други организатори у сарадњи са Министарством.
Међународно такмичење и смотру организују Министарство и стручно друштво или други организатор у сарадњи са међународном организацијом.
Такмичења и смотре спроводе се у складу са програмом којим организатор одређује садржај, организацију, начин припреме, методолошка упутства, програмске задатке, као и износ финансијских средстава потребних за спровођење такмичења и смотри.
Садржај такмичења и смотри примерен је узрасту ученика и заснива се на наставном плану и програму.
Ученик може учествовати на такмичењу и смотри из највише два наставна предмета и једног ваннаставног облика или из једног наставног предмета и два ваннаставна облика образовно-васпитног рада, осим ако се ученик такмичи из области уметности (музичке и балетске школе).
Организатор такмичења и смотре подноси Министарству захтев за спровођење такмичења до 15. јула текуће године за наредну школску годину.
Захтев садржи: назив и адресу организатора; име, презиме и телефон одговорне особе; назив такмичења и смотре; циљ, задатке и програм такмичења и смотре; разреде школе и језик у којем се спроводи такмичење и смотра; начин припремања наставника и ученика за такмичење и смотру; пропозиције такмичења и смотре; место, време и начин спровођења такмичења и смотре; предрачун трошкова потребних за припрему и спровођење такмичења и смотре, укључујући и средства за превођење тестова и решења на језике националних мањина, износ средстава неопходних за спровођење такмичења и смотре, као и учешће донатора и спонзора.
Школа може учествовати на такмичењима и смотрама уколико их је планирала својим годишњим планом рада.
За организацију такмичења и смотре одговорни су организатор и:
– директор школе и стручно веће за област одређеног наставног предмета – за школски ниво;
– директор школе – домаћин такмичења и представник општинског актива наставника – за општински ниво;
– директор школе домаћина такмичења и представник окружног актива наставника – за окружни/градски/међуокружни ниво;
– директор школе – домаћин такмичења и председник стручног друштва, односно заједнице школа – за републички ниво;
– председник стручног друштва и представник међународне организације – за међународни ниво.
Организатор такмичења и смотре, у сарадњи са Министарством – школском управом, утврђује: начин организације и носиоце појединих задатака на свим нивоима и у свим етапама (организациони одбор, потребне комисије, поткомисије и друга задужена лица), припрему и извршавање планираних задатака.
Организатор такмичења и смотре стара се о припреми ученика за такмичења и смотре, планира и организује семинаре и друге инструктивне облике рада за наставнике који остварују програме такмичења и смотри.

IV ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ

Пропозиције такмичења и смотре утврђује организатор у сарадњи са Министарством, и то:
– услове за припрему и одржавање (организациони, материјални, технички, временски и др. услови);
– услове за учешће ученика;
– начин провере знања, умења, вештина и способности, односно начин представљања;
– начин вредновања резултата и рангирања ученика;
– право на жалбу и рок за њено подношење;
– награде, признања и похвале ученицима, наставницима, школама и организаторима.
За међународно такмичење и смотру пропозиције утврђује организатор међународног такмичења и смотре.

V ВРЕДНОВАЊЕ И НАГРАДЕ

Начин вредновања резултата и рангирања ученика на такмичењима и смотрама обавља комисија коју образује организатор. Комисију чине најмање три члана.
Школску комисију образује стручно веће за област предмета.
Општинску комисију образује стручно друштво, односно заједница школа, на предлог општинског актива наставника.
Окружну/градску/међуокружну комисију образују стручно друштво и други организатори у сарадњи са школском управом. Један члан комисије је представник стручног друштва, односно заједнице школа.
Републичку комисију образује организатор, а најмање један члан је представник Министарства.
Резултати такмичења су јавни и објављују се на огласној табли школе у дану одржавања такмичења.
Наставник, ученик и школа могу да поднесе жалбу на вредновање резултата комисији за жалбе.
Комисија је дужна да, по објављеним привременим резултатима, истог дана размотри жалбу и о томе обавести подносиоца. У поступку решавања по жалби учествује и представник Министарства.
Коначна ранг листа сачињава се после разматрања жалби и доношења решења, а објављује се у дану такмичења на огласној табли школе.
Ученици који освоје прво, друго и треће место на општинском такмичењу и смотри пласирају се на окружно/градско/међуокружно такмичење и смотру, а у складу с пропозицијама стручног друштва или другог организатора.
Ученици који освоје прво, друго и треће место на претходном нивоу пласирају се на државно такмичење и смотру. Републичко такмичење и смотра може се организовати ако су организована најмање претходна два нивоа такмичења и смотри.
Прво место на републичком такмичењу и смотри припада ученику који освоји највећи број бодова. Друго и треће место припада ученицима који према даљем редоследу имају највећи број бодова. Ученици који имају исти број бодова деле одговарајуће исто место.
Ученици који на такмичењу и смотри освоје прво, друго и треће место добијају од организатора: дипломе, признања, похвале и награде.
Наставници од организатора добијају признања, похвале и награде. Директор школе, у складу са статутом школе, може посебно да награди наставника и ученика за постигнуте резултате на такмичењу и смотри.
Организатор може да утврди и друге врсте награда учесницима такмичења и смотре, као и награде донатора и спонзора.
Дипломе до републичког нивоа потписује представник друштва, односно представник школске управе и директор школе домаћина, а на републичком нивоу министар просвете и председник стручног друштва или заједнице школа.

VI ФИНАНСИРАЊЕ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ

Финансирање такмичења и смотри врши се у складу са чл. 157. и 159. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).
Организатори и домаћини дужни су да обезбеде из других извора остала средства која им недостају према њиховим финансијским плановима.
Финансијски план организатора садржи: структуру прихода и расхода, изворе финансирања, трошкове припреме и спровођења такмичења и смотри и расходе учесника и организатора.
Приликом достављања захтева за аконтациона средства за такмичења и смотре организатори су дужни да доставе оригиналне предрачуне и профактуре или фотокопије оверене печатом и потписом организатора. Код коначне исплате финансијских средстава такмичења и смотри организатор је дужан да поднесе коначни финансијски извештај за наменско трошење средстава, као и оригиналне рачуне и уговоре или фотокопије рачуна и уговора оверених и потписаних од стране организатора. Припрема и организација такмичења и смотри реализоваће се у васпитно-образовним установама где се не признаје репрезентација.

VII ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О ОДРЖАНИМ
ТАКМИЧЕЊИМА И СМОТРАМА

Организатори такмичења и смотри писменим путем достављају школској управи извештај о резултатима за све нивое, а за републичко такмичење и смотру и Министарству, у року од пет дана по одржаном такмичењу. Извештај садржи: назив такмичења или смотре и организатора, место и време одржавања, број учесника, број награђених ученика (табеларни приказ – име и презиме ученика, разред, назив школе и место у коме се налази), анализу такмичења или смотре (предности, слабости и могући начини превазилажења слабости).
Извештај са републичког такмичења и смотре посебно подноси и представник Министарства.
Резултати такмичења и смотри објављују се на интернет страници Министарства.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Календаром такмичења и смотри, који доноси министар за сваку школску годину, утврђују се: предмет, односно област предмета, организатори такмичења и смотри, врсте, ниво и време одржавања такмичења и смотри.
Организатори такмичења и смотри дужни су да приликом израде и дистрибуције тестова и решења обезбеде тајност, као и њихово достављање на превођење најкасније 10 дана пре такмичења и смотре.
Организатори такмичења и смотри својим годишњим програмима рада планирају такмичења и смотре, а организују их у складу са календаром.
Образац дипломе прописује организатор такмичења и смотре.

Оставите одговор

Молимо вас да се пријавите користећи један од следећих начина да бисте објавили свој коментар:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s